seminar_iasc

Σεμινάριο

Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η προσέγγιση της IASCH υπο-ομάδα Αττικής για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και η IASC MHPSS Reference Group διοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο «Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» στην Αθήνα την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Ιουνίου μεταξύ 08:30– 17:00 μμ.

Περιεχόμενο και μεθοδολογία εκπαίδευσης

Θα παρουσιαστούν οι κατευθύνσεις (όπως οι «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» που πρόσφατα εκδόθηκαν στα ελληνικά από το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, βλ.
https://babeldc.gr/wpcontent/uploads/2019/04/IASC_Guidelines_GR_Aprill.pdf), νέα εργαλεία και οδηγίες που αφορούν σε σύνθετες ή τομεακές αποκρίσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις, ανθρωπογενείς καταστροφές). Οι παρουσιάσεις θα συνοδευτούν από πρακτικές ασκήσεις, προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 επαγγελματίες από τον κρατικό, τον αυτοδιοικητικό και τον μη-κρατικό τομέα με αρμοδιότητα στον σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.


Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι το ακόλουθο:

Δείτε Εδώ


Στόχος του σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση επαγγελματιών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν όσα μάθουν στην πράξη.


Εκπαιδευτής

Δρ. Fahmy Hanna (WHO), ψυχίατρος, co-chair στην IASC MHPSS Reference Group.


Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων

Για την τελική επιλογή όσων συμμετέχουν στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
–Προηγούμενη εμπειρία εργασίας στα υπό εξέταση ζητήματα.
–Ατομικό κίνητρο συμμετοχής στο σεμινάριο και προσδοκίες αποτελεσματικής αξιοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων απ’ αυτό.
–Δέσμευση για απρόσκοπτη και αδιατάρακτη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Δεν θα είναι αποδεκτές καθυστερήσεις και απουσίες κατά τη διάρκειά του. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν διευθετήσει τις εκκρεμότητές τους ώστε να μην προκληθούν τέτοια προβλήματα.
–Δέσμευση για ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι αρμόδιοι φορείς.

Παρακαλείστε να αποστείλετε το συμπληρωμένο «Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» (βρείτε το εδώ) στο babel@syn-eirmos.gr με την ένδειξη: Για το σεμινάριο της IASC. Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 22 Μαΐου ώρα 15:00.

____________________________________

Τι είναι η IASC

Η IASC (InterAgency Standing Committee - https://interagencystandingcommittee.org/) αποτελεί τον πρωταρχικό μηχανισμό για τον δι-υπηρεσιακό συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για ένα μοναδικό φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν εταίρους από τον ΟΗΕ και τους συνδεδεμένους με αυτόν οργανισμούς (όπως ο WHO, FAO, UNHCR, UNICEF, IOM, κ.ά) καθώς επίσης οργανισμούς που δεν ανήκουν στον ΟΗΕ, όπως διεθνείς ΜΚΟ του ανθρωπιστικού τομέα (αναφέρονται ενδεικτικά οι ICRC, IFRC, Save the Children, IMC, Oxfam, MdM, MsF, Caritas, World Vision, κ.ά). Η IASC ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 κατ’ εφαρμογή της United Nations General Assembly Resolution 46/182 για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στόχος της IASC είναι η διασφάλιση της συνοχής των προσπαθειών που συνδέονται αφενός με την κατάσταση ετοιμότητας αφετέρου με την οργάνωση και εφαρμογή παρεμβάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις, φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις), η διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών και η επίτευξη συμφωνιών αναφορικά με τις προτεραιότητες στο ζήτημα της ενίσχυσης της ανθρωπιστικής δράσης παγκοσμίως.

Όλες αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στο να σωθούν ζωές και να αντιμετωπιστεί η οδύνη που προκαλείται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο του έργου της, η IASC παράγει «εργαλεία» τα οποία υποστηρίζουν στην πράξη τις ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται σε αυτές τις καταστάσεις: Πολιτικές, πλαίσια, κατευθυντήριες οδηγίες, οδηγοί, πρωτόκολλα, διαδικασίες, διακηρύξεις, εγχειρίδια και άλλα προϊόντα κοινής εργασίας ειδικών από όλον τον κόσμο για γενικού ή/και ειδικού ενδιαφέροντος ζητήματα που σχετίζονται με παρεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η IASC MHPSS Reference Group δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007.Το κύριο καθήκον της είναι η υποστήριξη και συνηγορία για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών. Η Reference Group αποτελείται από περισσότερα από 30 μέλη και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ, των ΗΕ και Διεθνών φορέων και Πανεπιστημίων, προάγοντας τις καλές πρακτικές στην Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

info@mdmgreece.gr

advocacy@mdmgreece.gr

(+30) 210 321 31 50